Lakialoitteeni seksuaalisen ahdistelun saattamiseksi virallisen syytteen alaiseksi

Maanantai 6.6.2016 klo 14:29 - Veera Ruoho


" Veera Ruoho ps ym.
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 11 §:n kumoamisesta Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Seksuaalisesta ahdistelusta ehdotetaan säädettäväksi virallisen syytteen alainen rikos. 
ALOITTEEN PERUSTELUT
Seksuaalinen ahdistelu on säännelty rikoslain 20 luvun 5 a §:ssä (509/2014), jonka mukaan "Joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava, jollei teosta muualla tässä luvussa säädetä rangaistusta, seksuaalisesta ahdistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi." 
Seksuaalinen ahdistelu on tällä hetkellä asianomistajarikos, jolloin poliisilla on velvollisuus tutkia asiaa vain, jos asianomistaja vaatii rikoksesta rangaistusta. Asianomistajien haluttomuus tai myöhempi tavoittamattomuus vaatia rikoksesta epäillylle rangaistusta on mm. jarruttanut viime uudenvuodenyönä Helsingissä tehdyiksi epäiltyjen ahdisteluiden tutkintaa. 
Kun seksuaalisesta ahdistelusta tulisi virallisen syytteen alainen rikos, rikoksesta kiinni saadulle voitaisiin määrätä sakko, joka voitaisiin toteuttaa esim. rangaistusmääräysmenettelynä. Tällä tavoin mahdollisuudesta nopeampaan ja sujuvampaan prosessiin syntyisi myös säästöjä. Seksuaalisen ahdistelun virallisen syytteen alaiseksi muuttaminen on perusteltua myös siksi, että Suomi korostaa ihmisoikeuksia mukaan lukien oikeutta turvallisuuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen. Ihmisiä tulee suojella kaikenlaiselta seksuaaliselta ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta. Emme voi myöskään vähätellä seksuaalisen ahdistelun mahdollisia pitkäkestoisiakin negatiivisia vaikutuksia uhrin elämään. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
rikoslain 20 luvun 11 §:n kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan rikoslain (39/1889) 20 luvun 11 §, sellaisena kuin se on laissa 509/2014. "
Yllä olevan lakialoitteen jätin eduskunnalle viime viikolla. Perustelen lisää lakialoitettani seuraavasti: 
Seksuaalisen ahdistelun erityisen toimenpiteistä luopumissäännöksen kumoamisen tarkoituksena on vähentää seksuaaliseen ahdisteluun syyllistyneen mahdollisuuksia välttää rikoksensa rikosoikeudellisia seuraamuksia esimerkiksi painostamalla asianomistajaa peruuttamaan tekemänsä rikosilmoitus tai pyytämään syytteen jättämistä nostamatta.
Säännöksen kumoamisella ilmaistaisiin yhteiskunnan pitävän seksuaalista ahdistelua rangaistavana tekona, jonka moitittavuus ei riipu siitä haluaako asianomistaja syytettä nostettavaksi vai ei.
Seksuaalisesta ahdistelusta syyttäminen asettamatta asianomistajan pyyntöä erityiseksi perusteeksi jättää syyte nostamatta saattaisi myös vähentää seksuaalisen ahdistelun uhreihin kohdistuvaa painostusta.

Asianomistajan pyyntö jättää syyte nostamatta olisi edelleen mahdollista ottaa huomioon yhtenä tekijänä kohtuusperustetta sovellettaessa.

Veera Ruoho 

kansanedustaja

Avainsanat: seksuaalinen ahdistelu, lakialoite


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini