Espoon Siikajärven tp-hakijoiden hätämajoituskeskus pilaantuneen maa-aineksen päällä

Keskiviikko 30.12.2015 klo 16:44 - Veera Ruoho

Espoon hätämajoituskeskus pilaantuneen maa-aineksen päällä

 

Entisissä K-insituutin tiloissa, nykyisessä turvapaikanhakijoiden hätämajoituskeskuksessa Siikajärvellä on tapahtunut öljyvahinko vuonna 2014.  20 m3 öljysäiliöstä on vuotanut useita kuutioita polttoöljyä ympäröivään hiekkaiseen maaperään.  Pohjavesisuojelusuunnitelmassa (2015) lukee, ettei kaikkea öljyä ole saatu pois.

 

Maaperä on pilaantunut öljysäiliön kohdalla noin 4,5 metrin syvyyteen maanpinnasta  aina kalliopintaan saakka. Öljyä on levinnyt salaojaputkikanaalia myöten ja salaojakaivoissa on havaittu öljyä. Kohteessa on tehty maanperän kunnostusta massanvaihdolla ja öljyisiä vesiä on johdettu 1- luokan öljynerottimen kautta ojaan. Kunnostustoimenpiteitä on suoritettu kiinteistön piha-alueella, mutta Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelman mukaan rakennuksien alapuolelle jää pilaantunutta maa-ainesta. ( Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, 2015.)

 

 

Riskinarviointi pohjavesialueilla

 

Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelman (kohta 8.1.10.) mukaan Siikajärvellä on riskikohteissa asutus ja jätevedet sekä öljysäiliöt suuri riski pohjavesille.

 

Edelleen kohdassa  “ Toimenpideohjelmat, vastuutahot, valvonta” (13)  Toimenpidesuositus: Suojaamattomien öljysäiliöiden poistaminen, jossa  vastuutahona  kiinteistön omistaja. Valvonta kuuluu Pelastuslaitokselle.  Toteutus 2015 eteenpäin.

 

Olennaista Siikajärven tapauksesssa on, että öljyä on edelleen rakennuksen alla suojellulla pohjavesialueella. 

 

Ei voida sanoa , etteikö ole asiaa tiedetty, koska  viittaamani suunnitelma on julkaisu ennen kuin turvapaikanhakijoita on tuotu Siikajärvelle. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus) ( YSL 6 § ).

 

 

ELY-keskus tutkii myös putkirikon mahdollisuutta, joka lähellä porakaivoa ja öljysäiliötä, josta tulee käyttövesi  hätämajoituskeskukseen. 

Porakaivon pumppu on ainakin kerran ollut rikki.

 

Puhdistamon mittaustuloksissa virtaama on tosi pieni. Laskennallinen käyttöveden määrä tästä on alle 30 kuutiota /vrk. Poisajetun lietteen määrä on todella suuri. Laskennallinen käyytöveden määrä tästä on yli  60 kuutiota /vrk. Tässä on suuri epäsuhta. Saamieni tietojen mukaan porakaivon tuotto on 55 kuutiota /vrk.

Lähteet:

Aittola, Maija (2015) Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Espoon ympäristökeskuksen monistesarja 1/2015. Saatavilla osoitteessa:

http://www.espoo.fi/download/noname/%7B79A660C3-14B3-4D9A-8FC4-6D6BC68A15ED%7D/60534  [Viitattu 30.12.2015]

Paikallisten anonymina pysyvien siikajärveläisten asukkaiden havaintoja ympäristöstään ja keräämiä tietoja eri viranomaislähteistä syksyltä 2015. Ei julkaistu. [Viitattu 30.12.2015]

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Siikajärvi, turvapaikanhakijat, öljyvuoto, jätevedet