Seksuaalinen ahdistelu -yhteiskunnan osoitettava teon moitittavuus jyrkästi

Lauantai 8.10.2016 klo 7:11 - Veera Ruoho

Täysistunnon puheenvuoro PTK962016 vp  

Torstai 6.10.2016


Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 11 §:n kumoamisesta

Lakialoite LA 35/2016 vp
VeeraRuoho ps ym.
17.56VeeraRuohops(esittelypuheenvuoro)

" Arvoisa puhemies! Tässä lakialoitteessa seksuaalisesta ahdistelusta ehdotetaan säädettäväksi virallisen syytteen alainen rikos. Seksuaalinen ahdistelu on säännelty rikoslain 20 luvun 5 a §:ssä, jonka mukaan "joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava, jollei teosta muualla tässä luvussa säädetä rangaistusta, seksuaalisesta ahdistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi." Seksuaalinen ahdistelu on tällä hetkellä asianomistajarikos, jolloin poliisilla on velvollisuus tutkia asiaa vain, jos asianomistaja vaatii rikoksesta rangaistusta.

Arvoisa puhemies! Hieman taustaa: Kun seksuaalinen ahdistelu tuli rikoslakiin 2014, näiden rikostutkintojen määrä oli reilun vuoden jälkeen suuri, mikä osoitti, että laille oli tarve ollut olemassa. Seksuaalinen ahdistelu tarkoittaa tyypillisesti tapauksia, joissa joku koskettaa toista henkilöä luvatta genitaalialueelle, pakaroihin tai rintoihin niin, että kohde kokee tuon seksuaalisena — ja esimerkkinä uudenvuodenyöltä: teon kuvauksina oli lääppimistä, puristelua ja kasvojen nuolemista. Helsingin poliisilaitoksen mukaan ahdistelija on yleensä uhrille tuntematon, mutta Raiskauskriisikeskus Tukinainen kertoo, että heihin ovat ottaneet yhteyttä myös ihmiset, jotka ovat kertoneet joutuneensa seksuaalisen ahdistelun kohteeksi etenkin työpaikallaan. Seksuaalisen ahdistelun uhrit kokevat monta kertaa pelkoa työn jatkumisen puolesta, ja he miettivät, voiko tehdä rikosilmoitusta ja mitä siitä seuraa.

Arvoisa puhemies! Tämän lakialoitteen yhtenä kimmokkeena olivat tosiaan näiden viime uudenvuodenyönä Helsingissä tehdyiksi epäiltyjen ahdisteluiden tutkintaongelmat. Helsingin poliisilaitoksen päällikkö Lasse Aapio kertoi, kuinka oli asianomistajia, jotka eivät vaatineet rangaistusta mutta halusivat rikokset kuitenkin poliisin tietoon.
Seksuaalisen ahdistelun muuttaminen virallisen syytteen alaiseksi on perusteltua myös siksi, että Suomi korostaa ihmisoikeuksia mukaan lukien oikeutta turvallisuuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen. Ihmisiä tulee suojella kaikenlaiselta seksuaaliselta ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta. Emme voi myöskään vähätellä seksuaalisen ahdistelun mahdollisia pitkäkestoisiakin vaikutuksia uhrin elämään.

Arvoisa puhemies! Lisäksi seksuaalisen ahdistelun erityisen toimenpiteistä luopumissäännöksen kumoamisen tarkoituksena on vähentää seksuaaliseen ahdisteluun syyllistyneen mahdollisuuksia välttää rikosoikeudellisia seuraamuksia esimerkiksi painostamalla asianomistajaa peruuttamaan tekemänsä rikosilmoitus tai pyytämään syytteen nostamatta jättämistä. Säännöksen kumoamisella ilmaistaisiin yhteiskunnan pitävän seksuaalista ahdistelua rangaistavana tekona, jonka moitittavuus ei riipu siitä, haluaako asianomistaja syytettä nostettavaksi vai ei.

Seksuaalisesta ahdistelusta syyttäminen asettamatta asianomistajan pyyntöä erityiseksi perusteeksi jättää syyte nostamatta saattaisi myös vähentää seksuaalisen ahdistelun uhreihin kohdistuvaa painostusta. Toisaalta asianomistajan pyyntö jättää syyte nostamatta olisi edelleen mahdollista ottaa huomioon yhtenä tekijänä kohtuusperustetta sovellettaessa."

Samassa keskustelussa myöhemmin pitämäni puheenvuoro:

18.08 VeeraRuoho ps

"Arvoisa puhemies!

Haluaisin kiittää tässä edustajakollegoita hyvistä puheenvuoroista, ja erityisesti kosketti ja ilahdutti se, että ymmärretään se uhrin asema, miltä se tuntuu olla tällaisen uhrina. Niin kuin aikaisemmin omassa puheessani viittasin myös, jos tätä tapahtuu työkulttuureissa, niin sitä ihminen monta kertaa sitten pelkää sen oman työnsäkin puolesta, miten sille käy, jatkuuko se työsuhde sitten, jos ilmoittaa eteenpäin tällaisesta epätoivottavasta käytöksestä.

Eilen minä viimeksi, arvoisa puhemies, kuulin ystävältäni tapauksen ja kuvauksen, joka ilmiselvästi oli seksuaalista ahdistelua, mutta kuitenkin siinä samalla kumpikin tiedostettiin se tilanne, että tämä tietynlainen normikulttuuri, mikä meillä on sosiaalisessa käyttäytymisessä ja muussa, tavallaan estää sen, että sitä asiaa vietäisiin eteenpäin. Näkisin todellakin, että se helpottaisi sitä uhrin asemaa, kun vastuu menisi niin kuin aikaisemmin, kun oli kyse pahoinpitelyn tulemisesta myöskin yksityisellä alueella virallisen syytteen alaiseksi. Vähän saman logiikan näkisin tässä asiassa tarpeellisena. — Kiitos."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: seksuaalinen ahdistelu, virallisen syytteen alainen, ihmisoikeudet,

Lakialoitteeni seksuaalisen ahdistelun saattamiseksi virallisen syytteen alaiseksi

Maanantai 6.6.2016 klo 14:29 - Veera Ruoho

" Veera Ruoho ps ym.
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 11 §:n kumoamisesta Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Seksuaalisesta ahdistelusta ehdotetaan säädettäväksi virallisen syytteen alainen rikos. 
ALOITTEEN PERUSTELUT
Seksuaalinen ahdistelu on säännelty rikoslain 20 luvun 5 a §:ssä (509/2014), jonka mukaan "Joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava, jollei teosta muualla tässä luvussa säädetä rangaistusta, seksuaalisesta ahdistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi." 
Seksuaalinen ahdistelu on tällä hetkellä asianomistajarikos, jolloin poliisilla on velvollisuus tutkia asiaa vain, jos asianomistaja vaatii rikoksesta rangaistusta. Asianomistajien haluttomuus tai myöhempi tavoittamattomuus vaatia rikoksesta epäillylle rangaistusta on mm. jarruttanut viime uudenvuodenyönä Helsingissä tehdyiksi epäiltyjen ahdisteluiden tutkintaa. 
Kun seksuaalisesta ahdistelusta tulisi virallisen syytteen alainen rikos, rikoksesta kiinni saadulle voitaisiin määrätä sakko, joka voitaisiin toteuttaa esim. rangaistusmääräysmenettelynä. Tällä tavoin mahdollisuudesta nopeampaan ja sujuvampaan prosessiin syntyisi myös säästöjä. Seksuaalisen ahdistelun virallisen syytteen alaiseksi muuttaminen on perusteltua myös siksi, että Suomi korostaa ihmisoikeuksia mukaan lukien oikeutta turvallisuuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen. Ihmisiä tulee suojella kaikenlaiselta seksuaaliselta ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta. Emme voi myöskään vähätellä seksuaalisen ahdistelun mahdollisia pitkäkestoisiakin negatiivisia vaikutuksia uhrin elämään. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
rikoslain 20 luvun 11 §:n kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan rikoslain (39/1889) 20 luvun 11 §, sellaisena kuin se on laissa 509/2014. "
Yllä olevan lakialoitteen jätin eduskunnalle viime viikolla. Perustelen lisää lakialoitettani seuraavasti: 
Seksuaalisen ahdistelun erityisen toimenpiteistä luopumissäännöksen kumoamisen tarkoituksena on vähentää seksuaaliseen ahdisteluun syyllistyneen mahdollisuuksia välttää rikoksensa rikosoikeudellisia seuraamuksia esimerkiksi painostamalla asianomistajaa peruuttamaan tekemänsä rikosilmoitus tai pyytämään syytteen jättämistä nostamatta.
Säännöksen kumoamisella ilmaistaisiin yhteiskunnan pitävän seksuaalista ahdistelua rangaistavana tekona, jonka moitittavuus ei riipu siitä haluaako asianomistaja syytettä nostettavaksi vai ei.
Seksuaalisesta ahdistelusta syyttäminen asettamatta asianomistajan pyyntöä erityiseksi perusteeksi jättää syyte nostamatta saattaisi myös vähentää seksuaalisen ahdistelun uhreihin kohdistuvaa painostusta.

Asianomistajan pyyntö jättää syyte nostamatta olisi edelleen mahdollista ottaa huomioon yhtenä tekijänä kohtuusperustetta sovellettaessa.

Veera Ruoho 

kansanedustaja

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: seksuaalinen ahdistelu, lakialoite